• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Chełmża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Chełmża.

Data publikacji strony internetowej: 2004-02-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 128 pliki PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • wśród osadzonych obiektów (odtwarzacze z serwisu Youtube) 110 nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane;
 • wśród zamieszczonych grafik 4001 nie posiada opisu alternatywnego lub opis jest jednowyrazowy - opisy będą sukcesywnie uzupełniane;
 • w strukturze serwisu występuje kilkadziesiąt podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich strony nadrzędne) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane;
 • na 18 podstronach występują "udawane" listy - zbędne punktory będą sukcesywnie usuwane na rzecz poprawnego formatowania list jako listy numerowane/nienumerowane;
 • na 30 podstronach zamieszczono tabele bez prawidłowo sformatowanego wiersza nagłówka (i jego komórek) - prawidłowe formatowanie będzie sukcesywnie wprowadzane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Rutkowski, prutkowski@gminachelmza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 675 60 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych; nowe wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych - na etapie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
 • Dostosowanie korytarzy - nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie schodów - nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 • Brak wind w budynku.
 • Brak dostępnych pochylni.
 • Brak dostępności platform.
 • Brak dostępności informacji głosowych.
 • Brak dostępności pętli indukcyjnych.
 • Brak parkingu z miejscami oznaczonymi dla niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym: po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka