• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Gospodarka odpadami

        Z dniem 01 stycznia 2012r. weszła w życie  znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Wysokość opłaty za wywóz  i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalają właściciele nieruchomości na podstawie składanych deklaracji, które należy dostarczyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r  do Urzędu Gminy Chełmża Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, ul. Wodna 2. Druk deklaracji dostępny jest poniżej. Za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych opłata będzie naliczona w wysokości 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Osoby, które nie będą prowadziły segregacji odpadów zapłacą  50 zł miesięcznie. W świetle nowych przepisów, właściciele  nieruchomości nie będą podpisywać już umów indywidualnych z zakładem odbierającym odpady. Umowę   z przedsiębiorstwem, które zostanie wyłonione w drodze przetargu podpisze Gmina Chełmża.
     Deklaracje podpisuje osoba składająca. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty.
W przypadku niezłożenia deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Kolejną deklarację należy złożyć, gdy zmienią się okoliczności  mające wpływ na wysokość miesięcznej opłaty np. w przypadku sprzedaży nieruchomości lub wyjazdu rodziny za granicę. Termin zgłoszenia zmian wynosi 14 dni.
    Opłata za odbiór i wywóz odpadów pobierana będzie na podstawie złożonej w Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Prawidłowo wypełniona  i dostarczona w terminie deklaracja  gwarantuje właściwe naliczenie  opłaty.
Opłaty uiszczane będą miesięcznie,  z góry do 10 dnia każdego miesiąca, którego  dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Opłata będzie uiszczana na  rachunek bankowy Urzędu Gminy lub gotówką w kasie Urzędu.

Cały czas istnieje możliwość zadawania pytań pocztą elektroniczną na adres  odpady@gminachelmza.pl

Referat GKOŚ

 

Pozostałe dokumenty:

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny