Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

W MARCU RUSZY PROGRAM LEKOWY

          Od marca 2018 r, zostanie wznowiony Program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców. Program skierowany jest  do kobiet w wieku 60 lat  i starszych oraz mężczyzn w wieku 65 lat  i starszych, zamieszkałych  na terenie Gminy Chełmża. O pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód, w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekroczy kwoty 1.268,00 zł netto, zaś w przypadku osób w rodzinie kwoty 1.028,00 zł netto. Osoby samotnie gospodarujące mogą liczyć na wsparcie do wysokości kwoty 100 zł, zaś osoby w rodzinie do wysokości kwoty 150 zł.

Pomoc finansowa  przyznawana jest na podstawie złożonego wniosku wraz z dołączonymi załącznikami, tj.:

  • dokumentem potwierdzającym wysokość otrzymywanego dochodu, (odcinek od emerytury/renty, decyzja przyznająca świadczenie);
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, które jest ważne przez okres 6 miesięcy,
  • ksero recept z miesiąca, w którym wniosek zostaje złożony,
  • oryginał faktur wystawiony na osobę składającą wniosek. W przypadku sprzedaży zamiennego leku, do wniosku powinna być dołączona adnotacja farmaceuty, iż sprzedany lek jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty.

Powyższy Program realizowany był w roku 2014, 2015, 2016 oraz 2017.  Kontynuacja tej formy wsparcia dla grupy najstarszych mieszkańców gminy jest zasadna i jak najbardziej potrzebna.  Zainteresowanie powyższym programem  wzrasta, w związku z podwyższeniem kwot kryteriów dochodowych. Jak niejednokrotnie podkreślają  odbiorcy powyższego  Programu, doceniają oni  możliwość skorzystania z pomocy  programu lekowego, dzięki czemu własne środki finansowe mogą wykorzystać na  zaspokojenie ich elementarnych potrzeb bytowych.

Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim osoby zainteresowane mogą odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 (I piętro, pokój Nr 7) jak i można pobrać ze strony Internetowej gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu: 56 6756019.


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/Anna  Bykowska/

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.